Cena nákupu: 0 Kč KošíkZáruční podmínky

Záruční podmínky společnosti Elektromotory - převodovky s.r.o.

Záruční doba

Při dodržení všech pokynů pro instalaci a údržbu poskytujeme na zboží záruku v délce 24 měsíců (§620 Občanského zákoníku) při koupi zboží pro soukromou potřebu nebo smluvní 12 měsíců (§429 Obchodního zákoníku pokud není písemně dohodnuto jinak) v případě, že je výrobek kupován pro komerční využití nebo podnikatelskou činnost. Záruka začíná běžet dnem písemně potvrzeného doručení zásilky na místo určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu případných oprav v autorizovaném servisu. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit kopií opravního dokladu.

Místo reklamace

Veškeré reklamace kupující uplatní na adrese sídla společnosti Elektromotory - převodovky s.r.o., Mládeže 579, Povrly 403 32.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží po převzetí od prodávajícího či od dopravce zkontrolovat. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí případné nesrovnalosti při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Platnost záruky

Platnost záruky je podmíněna odbornou montáží při uvedení do provozu dle pokynů výrobce, šetrným zacházením a dodržením platných bezpečnostních předpisů.

Reklamace v záruce

Zákazník reklamuje zboží na základě kupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji. Zboží musí být úplné.

Odstranění vady

V době záruky zajistí společnost Elektromotory – převodovky s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně používán. Společnost Elektromotory – převodovky s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci opravou vadného produktu, náhradou vadného produktu za nový nebo vrácení peněz dle svého uvážení.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit společnosti Elektromotory – převodovky s.r.o. náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou. Pokud je výrobní číslo vadného produktu nečitelné nebo chybí-li zcela, taktéž nelze uznat opravu jako záruční.

Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak dle Obchodního zákoníku.